ZOEKEN:

U heeft er recht op dat Tiantan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Wij verzamelen en gebruiken alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben om u van dienst te zijn of omdat we daartoe wettelijk zijn verplicht.

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens

Als (potentiële) klant van Tiantan hebben wij al gegevens van u, of u verstrekt ons via een formulier, via e-mail of telefonisch gegevens. Het gaat dan in eerste instantie om contactgegevens. Die zijn meestal voldoende om voor u een reisvoorstel (offerte) te maken.

Op het moment dat de offerte een boeking wordt hebben we extra gegevens van u nodig, in het bijzonder de gegevens op uw paspoort. Daartoe vragen we u een kopie te sturen. U ontvangt van ons een factuur en met uw aanbetaling beschikken wij over uw banknummer. Het kan zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dat kunnen medische gegevens zijn die van belang zijn voor de uitvoering van uw reis. Kort voor vertrek vragen wij de gegevens van uw reisverzekering en van een contactpersoon die wij in het geval van een calamiteit zouden moeten benaderen.

Indien u (ook) voor andere personen een reis boekt, dient u door die persoon gemachtigd te zijn om ons zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken.

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail
 • Geboortedatum en -plaats
 • Paspoortgegevens (familienaam, voornamen, paspoortnummer, plaats en data van afgifte en geldigheid)
 • Bankgegevens (IBAN, betalingsgegevens)
 • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering
 • Contactpersoon (naam, telefoon, e-mail) voor calamiteiten

Andere persoonsgegevens alleen indien dat voor u relevant is.

Waarom en waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Tiantan mag uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken als daarvoor een wettelijke grondslag is. U geeft ons toestemming om u een offerte aan te bieden. Als u een reis boekt sluit u een overeenkomst. Wij verwerken op grond daarvan uw gegevens om uw reis in orde te maken. Dat heet dan het gerechtvaardigd belang van de onderneming. Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.

Financiële gegevens worden verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) verwerken wij alleen als u uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Voor het verzamelen en verwerken van de gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar moet er een wettelijke grondslag zijn. Die kan echter niet zijn gebaseerd op toestemming, tenzij die komt van ouders of voogd.

Delen met anderen

Wij delen uw gegevens niét met derden om die commercieel te gebruiken. Als u een reis boekt gaan uw gegevens naar anderen slechts om taken te kunnen uitvoeren. Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.

 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw naam en andere paspoortgegevens worden gedeeld met onze agent(en), zodat zij de voor uw reis noodzakelijke reserveringen kunnen maken.
 • Indien van toepassing worden dieetgegevens gedeeld met vervoerders en/of agent(en) indien deze maaltijden (laten) verzorgen; indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is.
 • Bij de verwerking van gegevens kan gebruik worden gemaakt van externe verwerkers zoals een boekingen- en boekhoudsysteem, e-mailsysteem, en een banksysteem voor de betaling of incasso.

Doorgifte aan een derde land of organisatie buiten de EU

Uw reis is buiten de EU. Dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst die Tiantan met u heeft gesloten. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

Gegevens vereist bij het aanvragen van een Chinees visum

Het is niet Tiantan | Reizen naar China die uw visum aanvraagt, dat doet u zelf, al dan niet via een visumdienst. Sinds de AVG van kracht is vraagt het officiële China Visa Application Service Center om uitdrukkelijk in te stemmen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Die toestemming moet u geven via een 同意书 CONSENT FOR PROCESSING PERSONAL DATA AND BIOMETRIC DATA die u bij uw visumaanvraag moet inleveren.

Niet meer dan nodig en niet langer bewaren dan moet

Tiantan zal alleen die gegevens verzamelen die nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, of wettelijk geregeld is. Als de gegevens niet langer nodig zijn zullen we ze vernietigen of anoniem maken.

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Tiantan zorgt dat uw gegevens juist zijn en als dat nodig is worden gecorrigeerd. Als ze niet langer nodig zijn worden ze verwijderd of anoniem gemaakt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Uw rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een verzoek kunt u richten aan personaldata@tiantan.nl. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

Beveiliging

Naast privacy is ook beveiliging zeer belangrijk. Tiantan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies & profilering

Op onze website worden géén tracking cookies en scripts gebruikt om een profiel van u op te bouwen voor gerichte advertenties. Wel worden cookies gebruikt om de site beter te laten functioneren en te analyseren. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond.

De wet is de basis

Per 25 mei 2018 is Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat in de Europese Unie de persoonsgegevens op gelijke manier worden beschermd. De AVG stelt ook meer eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u meer rechten. Daarnaast blijven natuurlijk ook andere wetten van kracht.

Wijzigingen

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Tiantan B.V.
Elzenweg 17, 6601 HJ Wijchen, Nederland.
personaldata@tiantan.nl