ZOEKEN:

Artikel 1: Inleidende bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisdiensten die Tiantan aanbiedt. Hieronder vallen de reizen voor particulieren, voor verenigingen/stichtingen en bedrijven. Zij worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
Tussen Tiantan en de klant komt een overeenkomst tot stand door aanvaarding van de klant van het aanbod van Tiantan en de aanvaarding van het boekingsformulier van de klant door Tiantan. De klant ontvangt hiervan een bevestiging, schriftelijk of elektronisch. Deze overeenkomst geldt tot en met de uitvoering van de reis.
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod of de reisbeschrijving binden Tiantan niet.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. Tiantan zal bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de klant de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2. Tiantan heeft het recht om bepaalde werkzaamheden aan derden uit te besteden wanneer de uitvoering van eenzelfde kwaliteit is.
3. De klant dient alle benodigde gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor Tiantan om haar diensten op de juiste wijze uit te voeren. Daartoe behoren informatie over hemzelf en de door hem aangemelde overige klanten met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke situaties, over andere relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers.
4. Tiantan heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en/of kosten van eventuele extra betrokken dienstverleners. De kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de klant en Tiantan dit overeenkomen.
5. Indien de klant in zijn informatieplicht tekort schiet en/of onjuiste gegevens verstrekt aan Tiantan, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens eigen rekening. Bovendien is Tiantan bevoegd om de overeenkomst met de klant per direct te ontbinden als de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt.
6. De klant is bekend en gaat akkoord met het feit dat reizen en verblijven in de bestemmingslanden van Tiantan een zeker risico met zich mee kan brengen; en dat de kwaliteitsstandaarden van voorzieningen soms lager zijn dan gebruikelijk is in Nederland.

Artikel 4: Reserveringsopdracht
1. De klant kan tot 30 dagen voor de gewenste vertrekdatum een optie boeken bij Tiantan. Deze optie blijft 24 uur geldig en wordt automatisch omgezet in een definitieve boeking indien de klant niet tijdig annuleert.
2. De prijs van de optionele boeking blijft hetzelfde zolang deze is gereserveerd en wordt automatisch omgezet naar de definitieve boekingsprijs.
3. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de optionele boeking kunnen alleen op werkdagen en op verzoek van de klant plaatsvinden. Indien op verzoek van de klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door Tiantan in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die vertegenwoordigers van Tiantan moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 5: Betaling
1. De klant verbindt zich tot tijdige betaling in overeenstemming met de bij boeking overeengekomen termijnen. De gangbare termijnen zijn:
– bij boeking een aanbetaling van 25% van de reissom, met een minimum van € 250 per persoon, plus de volledige premie van eventuele verzekeringen;
– 6 weken voor vertrek dient het restant van de reissom te worden betaald.
In specifieke gevallen kan om een hogere aanbetaling worden gevraagd. In het geval tickets deel uitmaken van de reissom moeten deze steeds vaker direct en volledig worden betaald. De aanbetaling en de onderbouwing daarvan staan op de factuur vermeld.
2. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrek dient de volledige reissom direct overgemaakt te worden.
3. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden na sommatie de overeenkomsten geannuleerd en gelden de annuleringsvoorwaarden. Tiantan heeft in dit geval het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en) conform artikel 5.1. Daarnaast is de klant vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

Artikel 6: Reissom
1. De reissom is gebaseerd op prijzen, koersen, belastingen, overheidsheffingen, etc. zoals die golden op het moment dat het aanbod aan de klant werd gedaan. Mochten zich feiten of omstandigheden voordoen die aanpassing van de reissom rechtvaardigen, dan kunnen zij de reiziger worden doorberekend.
2. Tiantan behoudt zich het recht voor prijzen aan te passen, bij koerswijzigingen van meer dan 10%. Dit zal altijd expliciet worden vermeld. Verhoging van meer dan 10% van de reissom geeft de reiziger recht op kosteloze annulering.
3. Indien de klant de reissom volledig heeft betaald berekent Tiantan geen koersverschillen door met betrekking tot de plaatselijke valuta’s in de landen waar Tiantan actief is.
4. De gepubliceerde reissommen van tours zijn altijd ‘vanaf’-prijzen. Voorafgaand aan de boeking van een tour wordt daarom altijd eerst een actuele offerte door de reisorganisatie uitgebracht. De reis wordt geboekt voor de in de offerte genoemde reissom.
5. Op alle facturen wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7: Garantie
VvKRTiantan is lid van de Vereniging voor Kleine Reisorganisaties (VvKR) en is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Voor meer informatie zie: gegarandeerd op reis.

Artikel 8: Annuleringsvoorwaarden
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Tiantan de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
• bij annulering tot de 56e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling;
• bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
• bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Deelannulering
• Indien een klant uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een 
gezamenlijke reis annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
• Als het resterende gezelschap de reis wenst te maken, doet Tiantan aan de overblijvende klant(en) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode.
• Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle klanten geannuleerd en zijn alle klanten annuleringsgeld verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke klanten nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 9: Wijzigingen / verlengen door de klant
Kosten bij verlengen of wijzigen van de reis zijn overeenkomstig de op moment van de vraag van de klant geldende tarieven voor de duur van het verblijf en het leveren van de gevraagde diensten. Voor vliegtickets gelden de voorwaarden van de partij waar het vliegticket is geboekt. Bovendien kunnen eventuele extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Opzegging en wijzigingen door Tiantan
1. Tiantan heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Tiantan aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Van gewichtige omstandigheden is in ieder geval sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe zal gaan een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven. De ernst van overige omstandigheden worden door Tiantan beoordeeld.
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan Tiantan kan worden toegerekend, valt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Tiantan. Indien de oorzaak van de opzegging aan de klant is toe te rekenen, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan Tiantan noch aan de klant is toe te rekenen, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.
3. Tiantan heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen indien het aantal aanmeldingen voor een groepsreis kleiner is dan het vereiste minimumaantal. De klant wordt hier uiterlijk 21 dagen voor vertrek over ingelicht. In samenspraak met de klant wordt gezocht naar een alternatief aanbod.
4. Indien er gerede twijfel is bij Tiantan over de lichamelijke of psychische gesteldheid van de reiziger om de reis aan te kunnen is Tiantan gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de reisovereenkomst te ontbinden.
5. In het geval van 9.3 of 9.5 zal Tiantan de reeds betaalde reissom zo spoedig mogelijk retourneren. Voor andere kosten die eventueel zijn gemaakt in verband met de reis of die voortvloeien uit de annulering is Tiantan niet aansprakelijk.
6. Tiantan behoudt het recht om routes in de betreffende reizen te wijzigen als de gebruikelijke routes onbegaanbaar blijken te zijn of de geplande verkeersmiddelen niet beschikbaar blijken te zijn.
7. Tiantan behoudt het recht prijzen aan te passen wanneer regelgeving verandert. Dit geldt echter niet als de factuur van de betreffende dienst al is verzonden naar de klant en door de klant is betaald.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger
1. Van de reizigers wordt een goede lichamelijk en psychische conditie verwacht. Bij twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken.
2. De reiziger is gehouden al het mogelijke te doen om de reis zo goed mogelijk uit te voeren. Mocht de kwaliteit van de reis door het gedrag van de reiziger op een negatieve wijze worden beïnvloed, dan staat het de reisbegeleiding, c.q. de reisorganisatie vrij de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten, zonder gehoudenheid van restitutie reisgelden. De beoordeling van genoemde situatie is aan de reisorganisatie, c.q. degene die haar vertegenwoordigt. Indien en voor zover de uitsluiting en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening komen.
3. De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet teruggevallen kan worden op de hulp van de bij de reisverzekering inbegrepen alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in het bezit te zijn van de juiste reizigersdocumenten (paspoort, visum, vaccinatiepaspoort). Tiantan kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
2. Gezien het feit dat informatie omtrent eventuele benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen voor een bepaalde bestemming sterk onderhevig zijn aan wijzigingen, kunnen wij u hierin als Tiantan niet van adviezen voorzien. Wij verwijzen u dan ook graag door naar die organisaties die geautoriseerd zijn om hier informatie over te verstrekken. Tiantan kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze zaken niet of niet tijdig zijn geregeld en hierdoor toegang tot het betreffend land wordt ontzegd en/of extra financiële middelen zijn vereist.
3. Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur hiervan en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de visumdienst.
4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee Tiantan haar publicaties (inclusief de website) samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.
5. Tiantan is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, van toepassing. Tiantan is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door Tiantan zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering en een goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Een en ander dient wel beoordeeld te worden aan de hand van de lokale situatie en het karakter van de reis. Van de reiziger wordt verwacht dat hij zich hier van te voren over informeert.
6. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen worden toegerekend, zoals maar niet uitsluitend schades door natuurrampen of molest, alsmede feiten of omstandigheden waar reisverzekeringen onder normale omstandigheden dekking voor plegen te verschaffen. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd, dan wel had kunnen verzekeren (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), worden uitgesloten.
7. De aansprakelijkheid van Tiantan of van derden die door Tiantan zijn ingeschakeld ter uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot één maal de reissom. Onder reissom wordt al datgene verstaan dat door Tiantan aan de klant in rekening is gebracht.
8. Tiantan is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
9. Bovenstaande beperkingen gelden niet als de schade is ontstaan door opzet of bewust roekeloos gedrag van Tiantan of indien sprake is van dood of letsel aan de zijde van de klant.

Artikel 11: Klachtentermijnen
1. Klachten dienen door de klant in het betreffende land direct aan Tiantan of de vertegenwoordiger van Tiantan te worden doorgegeven, zodat Tiantan de klacht kan oplossen. Als de klacht na terugkomst in Nederland nog niet is opgelost, dient deze schriftelijk te worden gemeld binnen 30 dagen na voltooiing van de reis.
2. Wanneer de klant niet binnen deze termijnen heeft gehandeld, vervallen de rechten van de klant.
3. Tiantan zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 12: Geschillen
Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de klant zich wenden tot de rechtbank in Arnhem.

Artikel 13: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Tiantan en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

Zie ook onze Privacyverklaring.